what does h2o mean

what does h2o mean

what does h2o mean
what does h2o mean

Водàта е химично съединение, което при стайна температура представлява прозрачна течност без мирис и цвят. Покрива около 71% от повърхността на планетата Земя и е съсредоточена главно в океаните и другите големи водни басейни – 97% е солена морска вода, 2,4% се съдържа в ледниците, а 0,6% в реките и езерата. Твърдото агрегатно състояние на водата се нарича лед, а газообразното – водна пара. Химичната ѝ формула е H2O. Поради естествения воден кръговрат, водата от океаните и моретата се изпарява в атмосферата и след това се връща на повърхността под формата на валежи.

Водата играе съществена роля за поддържане живота на Земята. В последните десетилетия поради всеобщото замърсяване, нарастват призивите за опазване на чистотата на водата. Въпреки подобряването и улесняването на достъпа до чиста питейна вода, някои учени предполагат, че до 2025 година повече от половината от населението в света ще бъде предразположено към заболявания поради недостига на вода – положение, станало известно като водна криза.[2]

Водата играе важна роля в световната икономика благодарение на способността си да разтваря множество химични съединения, възможността да се използва като охладител в промишлеността и удобството, което предоставя като среда за транспорт. Около 70% от прясната вода намира приложение в земеделието. Друго важно приложение на водата е за производство на електроенергия, чрез водноелектрически централи ВЕЦ. Науката хидроенергетика се занимава с особеностите на строителството, свързани с производството на електроенергия от вода.

Водата е химично съединение на 2 атома водород и 1 атом кислород, съединени с ковалентна химична връзка.

По-важните физични и химични свойства на водата са:

what does h2o mean

Водата е едно от малкото вещества, които се намират свободно в природата в три агрегатни състояния. Може да се среща под много и разнообразни форми – водна пара, облаци, ледници, айсберги, малки ручеи и други. Основно се разделя на сладка и солена. Хората и животните инстинктивно разпознават сладката вода от солената, която не е годна за употреба.

Наименование на водата според агрегатното състояние:

Наименование според състава:

Пространството, в което е разположена водата, се нарича хидросфера. Обемът, който заема, е около 1 360 000 000 km³. От него:

Сладката вода и подпочвените води са основните водни ресурси на човечеството.

Количеството на водата на планетата Земя е едно и също, но не и концентрацията ѝ в различните части на атмосферата и хидросферата, между тях има постоянен преход на вода, който се описва като кръговрат на водата.

 • who was the first person to make slime
 • Кръговратът на водата (известен още като хидрологичен цикъл) описва обмена на вода между атмосферата и различните части на хидросферата.

  Целият цикъл се повтаря периодично и се описва със следните процеси:

  Времето за престой на водата е средното време, което водната молекула прекарва в даден воден басейн. Това е мярка за средната възраст на водата в басейна. Подпочвените води могат да престоят хиляди години под земята, преди да я напуснат. За разлика от нея водата в почвата се изпарява сравнително бързо заради тънкия слой, в който се съдържа, и преминава в атмосферата, където се задържа сравнително кратко.

  Сладката вода е едва около 2,5% от цялата вода в хидросферата, но голяма част от нея е съсредоточена в ледниците. Използва се в земеделието, индустрията и домакинствата.

  Основната част от достъпната сладка вода е съсредоточена в езера, реки, язовири и подпочвени води. Голяма част от подпочвените води обаче не се използва.[4]

  Открита е вода в междузвездни облаци в нашата галактика. Смята се, че същото може да е налице и в други галактики, защото водата е съединение от водород и кислород, които са сред най-разпространените елементи във вселената. Междузвездните облаци кондензират в мъглявини и слънчеви системи, подобни на нашата.

  Открито е наличие на вода на:

  Водата на Земята е изпълнена с живот. Според теорията за еволюцията ранните форми на живот са се зародили в нея. Милиони години той бил разпространен единствено в древния Световен океан, преди да излязат на сушата първите животински и растителни видове. Почти всички риби живеят изцяло във водата, огромна част от безгръбначните животни също. Други животни като земноводните прекарват живота си както на суша, така и във вода. Много от тях могат да живеят продължително време без вода, но винаги начинът им на размножаване пряко зависи от наличието на вода. Много от сухоземните бозайници вторично са преминали към живот във водата. Те дават началото на морските бозайници, част от които изцяло живеят в нея. Подобно е положението и с много от птичите видове. Най-ярък пример за това са всички видове пингвини.

  Съществуват и организми, които са важно звено в хранителната верига. Това е планктонът, благодарение на който биомасата на животинския свят в Световния океан и свързаните с него организми се увеличава многократно.

  За осъществяването на естествената обмяна на веществата водните животни, подобно на сухоземните, се нуждаят от кислород. Той се намира в разтворено състояние във водата и това налага да бъде извличан от нея посредством специален дихателен орган, наречен хриле. Водните бозайници, като китовете, делфините, тюлените и видрите, притежават бял дроб. Той обаче не може да извлича разтворения във водата кислород и вдишването, което биха направили, би довело до тяхното удавяне. Поради тази причина те се нуждаят през определен период да излизат на повърхността, където да издишат и вдишат богат на кислород въздух.

  В миналото основна причина, поради която различните народи са определяли къде да се заселят, е било наличието на водни ресурси или водни пътища. Месопотамия, която още е наричана люлка на цивилизациите, е била разположена между две големи реки – Тигър и Ефрат. Древните египтяни избрали поречието на река Нил и зависели изцяло от нея. Реките Яндзъ и Хуанхъ благоприятствали развитието на човешката цивилизация на изток.

  Животинският свят около водните басейни е много по-населен, отколкото този в сухите места. Причината е, че там видовото разнообразие на растителността е по-голямо, съответно разнообразието от храни.

  Много метрополиси, като Ротердам, Лондон, Хамбург, Монреал, Ню Йорк, Чикаго, Шанхай, Хонконг, Сингапур, Мумбай и много други, дължат своето развитие главно на факта, че са големи пристанища и съответно през тях минава голям оборот от товарни кораби. Световният океан е причина той винаги да бъде загадка за човека и да го подтиква към опознаване. Благодарение на него е станало възможно да възникнат и Великите географски открития.

  На места като Северна Африка и Близкия изток, където водата е недостатъчна, достъпът до прясна вода за пиене е главен фактор в човешкото развитие.

  Водните източници са и причина за възникването на редица неприятности от здравно естество. Това са благоприятни места за размножаването на редица видове насекоми, особено комари. Те представляват вектори на редица опасни за хората вирусни и паразитни заболявания. Един от най-пресните примери е развитието на епидемия от Западнонилска треска в Северна Америка.

  В човешкото тяло има около 70 – 75% вода. Понякога количеството може леко да се различава. Въпреки това се наблюдават следните зависимости:[6]

  Всички жизнени процеси в човешкото тяло са свързани с вода. Водата разтваря хранителните вещества, извежда отпадните продукти. Тя осигурява обмяната на веществата и е среда, в която протичат всички биохимични процеси.

  Разпределение на вода в тялото:

  При високи температури чрез потните жлези се отделя повече вода през кожата, отколкото чрез бъбреците и червата.

  Годната за пиене вода наричаме питейна вода; тази, която не може да се използва като питейна вода, може да се преработи чрез специални филтри или чрез дестилация. Дестилацията се прилага главно при вода за новородените, където болестотворните организми представляват сериозен проблем.

  „Загряването на водата до 65 °C убива повечето бактерии, вируси и паразити. Този процес се нарича пастьоризация и както е известно се използва за обработката на млякото.“

  Освен с дестилация и пастьоризация водата може да се пречисти и по други начини:

  Филтрите с обратна осмоза отстраняват опасните бактерии, но и минералите, а те са нужни на организма. Същото важи и за дестилираната вода. Друг недостатък е, че поглъща от въздуха въглероден диоксид, което повишава киселинността ѝ. Д-р Ерик Гаухман от Германия счита, че преварената вода губи своята микроструктура и действа върху нашия организъм фактически като чуждо тяло, подбуждайки патологичното увеличение на червените и белите кръвни телца. В развитите страни около 90% от всичката използвана вода отива непречистена в местните реки и потоци.[7]
  Питейната вода, която се пречиства за битови нужди, все още се хлорира, но през последните години бе потвърдено, че хлорирането на водата може да доведе до нежелани последици, включително и рак. Друг възможен начин е озонирането, при което вместо хлор се използва озон.[8]

  Водата е основна част от човешкия организъм и значението ѝ за него е огромно. За да се намира в добро физическо състояние и ефективност, всеки индивид се нуждае от около 2 литра вода на ден. При висока температура или висока физическа дейност 2 литра могат да се окажат и недостатъчни за поддържане на нормална физическа активност за повече от няколко дни или седмици.

  Трябва да се отбележи, че много публикации определят нуждата от минимум 2 литра вода на ден (известното правило за 8 чаши вода) като упорит, дълго време насаждан и повтарян мит, непочиващ на научна основа.

  Водата, отделената при нормалните жизнени процеси (потене, уриниране, дишане) трябва да бъде възстановена, за да можете организмът да се намира в добро физическо състояние.

  Прекалено студеният климат също може да е толкова сух, колкото и най-сухата пустиня. Причината се крие в това, че студеният въздух не може да поема много влага.

  Вятърът също е определящ фактор за дневната нужда от вода. Сухият вятър може „изсмуче“ влагата от човешкото тяло направо през откритите участъци кожа. Действително останки от мумифицирани животни и дори хора се намират често в пустинните райони. Техните тела са напълно изсушени.

  Водата участва във важни процеси в тялото, като дишане и преобразуване на храната в енергия, поради което приемането на по-малко вода от необходимото води до обезводняване.

  what does h2o mean

  При загуба на около 2,5% от теглото за сметка на вода организмът губи 25% от своята ефективност. За човек с тегло около 78 kg това са само малко повече от 2 литра. Колкото повече се обезводнява организмът, толкова кръвта му става по-гъста и губи обем. Това кара сърцето да работи по-натоварено и кръвообращението да бъде по-неефективно. При извънредни положения загубата на физически сили може да се отрази неблагоприятно на психиката и това да е гибелно.

  Както вече беше споменато, различните атмосферни условия определят различна нужда от вода на организма. Здравословното състояние също е определящ фактор, както и храната която се приема. Много от храните, които съдържат в себе си голямо количество течности, като плодове и други растителни продукти могат да помогнат на човек да си набави необходимото количество вода. За разлика от тях месото, сухите и солени храни трябва да бъдат избягвани, тъй като се нуждаят от вода за преработването им, което от своя страна изисква вода.

  При загуба на около 10% от теглото за сметка на вода човек може да се възстанови за кратко време. При ниски температури обаче загуба на 25% от теглото му може да бъде фатално. При високи температури дори 15% ще бъдат с фатални последици.

  Важността на водата определя нуждата и при походи, излети и подобни места, в които водата липсва или не е с добро качество. За тази цел са създадени пречистващи таблетки и полеви водни филтри.

  В миналото хората са успели да впрегнат силата на течащата в реките вода чрез водното колело и да я превърнат в полезна енергия. Над 2000 години водното колело осигурява енергия, необходима за действието на много прости механизми. Те са изоставени през 19 век, когато хората насочват предпочитанията си към парната машина, за която използват въглища и дърва като гориво.

  Днес обаче усъвършенстваните модели на водни колела са важен източник за получаване на електрическа енергия във водноелектрическите централи (ВЕЦ и ПАВЕЦ). За разлика от използваните в миналото начини за преобразуване на енергия, сега водата се събира в големи язовири – огромни резервоари, в които водата има голяма потенциална енергия. Когато водата се пусне да изтича, тя създава мощна струя, която задвижва турбини, а те въртят генератори, които от своя страна произвеждат електрическа енергия. Това обаче поражда неудобството, че такива съоръжения могат да се строят само на места, където има ресурси за това. За разлика от тях малките руслови ВЕЦ се изграждат в коритото на реката, произвеждайки електроенергия без да се нуждаят от предварително набавени водни обеми.

  Предимствата на водата като източник на енергия е, че съответните електроцентрали са екологично чисти, а ресурсите за производство не се губят безвъзвратно.

  Освен във водноелектрическите централи, водата се използва и в останалите видове електроцентрали. Горивото отделя енергия, която нагрява съд с вода, от който парата отива в турбина, която задвижва генератор и се преобразува в електричество.

  Водата също може да се използва като среда за корабоплаване, което е най-евтиният начин за транспорт и основен за пренос на стоки на големи разстояния в миналото.

  През 1988 списание Nature (Нейчър) публикува статия на Жак Бенвенист, в която той заявява, че е потвърдил опитно хипотезата за паметта на водата, предлагана от много хомеопати преди това. След издаването на статията се пораждат голям брой обществени спорове, след което опитите са повторени, този път неуспешно.[9] Учените обясняват първоначалните успешни опити с липсата на експериментална честност в опитите на Бенвенист и напомнят за краткия живот на водородните връзки между молекулите на водата, които според Бенвенист са причината за паметта ѝ. За това си „откритие“ през 1998 г. Жак Бенвенист е удостоен с антинобелова награда, а лабораторията му е закрита от френския Национален център за научни изследвания (CNRS). Бенвенист обаче продължава с други публикации [2], в които обвинява противниците си в тенденциозност.

  В началото на 21 век се предлага хипотезата, че краткият живот на водородните връзки не е нужно да оказва влияние на предполагаемата памет на водата, тъй като молекулите може да се групират в образувания, наречени клъстери, в които водородните връзки постоянно се разпадат и се образуват нови. Тази хипотеза предполага, че отделните връзки са нетрайни, но като цяло клъстерът може да продължи да съществува за доста по-дълъг период от време. Тази хипотеза, обаче, не е потвърдена с научни експерименти, а възможността по този начин да се осигурява паметта на водата, е отхвърлена.

  Научни опити доказват, че след хомеопатично разреждане водата „губи памет“ за веществото, което е било разтворено в нея, за по-малко от 50 фемтосекунди (50 милиардни от милисекундата)[10] Това не пречи на отделни нейни протагонисти да издават манипулативна литература, като „Посланията на водата“ на японския псевдоучен Масару Емото, чиято нелепост подкрепя твърденията за ненаучност и недоказаност на хипотезата за паметта на водата.

  В края на 2008 година известният скептик Джеймс Ранди припомня, че е обявена награда от един милион долара за експеримент, показващ неестествени явления, включително такъв, който доказва съществуването на памет на водата.[11]

  Лао Дзъ: „В целия свят няма нищо по-меко и по-податливо от водата, но тя надделява над твърдото и здравото. Никой не може да я преодолее, въпреки че всеки може да я победи. Податливото побеждава здравото. Мекото преодолява твърдото. Всички знаят това, но никой не се осмелява да действа така.“

  Талес: „Водата е най-доброто нещо.“

  Владимир Вернадски: „Няма такова съединение, което би могло да се сравни с водата по своето влияние върху основните геоложки процеси. Няма такова вещество, минерал, полезно изкопаемо, живо тяло, в чийто състав да не е включена вода.“

  Мартин Чаплин: „Водата е малка молекула, която има твърде специфични свойства. Няма друга молекула, в която да откриете тези аномалии.“

  Meanings

  Games

  Learn

  Writing

  Word of the Day

  what does h2o mean

  Meanings

  Games

  Learn

  Writing

  Word of the Day

  The chemical symbol (see also symbol) for water. Each molecule of water contains two atoms of hydrogen (H) joined to a single atom of oxygen (O).

 • what is the national sport of turkey?
 • You meant to chase every glass of wine with a pitcher of H2O, but the holiday cheer somehow steered you off course.

  Rosetta researchers used ROSINA data to determine how much HDO is mixed in with the normal H2O.

  This storm’s ratios could be as high as 15 or 20:1, meaning there’ll be more bang for the H2O buck.

  Another aide literally peered into Harry’s glass to verify that the contents really were just New York’s finest H2O.

  In 2009 we merged our organizations—H2O Africa and WaterPartners International—to create Water.org.

  H2O was, anywhere on the planet, a whitish, crystalline mineral suitable for building material.

  It is easier to wash with ordinary water than with H2O, and there is a marked difference between falling off a building and gt2.

  Hence the compound atom or molecule of water, H2O, weighs 18.

  Similarly, water a liquid, is made up of two parts of hydrogen and one part of oxygen, represented by the symbol H2O.

  Next to carbonic acid gas, water (H2O) is the most abundant gaseous product of decomposition.

  Show Your Appreciation With 25 Other Ways To Say “Thank You”

  “Epidemic” vs. “Pandemic” vs. “Endemic”: What Do These Terms Mean?

  “Have” vs. “Has”: When To Use Each One

  10 Types Of Pronouns And How To Use Them

  What Is The Difference Between “It’s” And “Its”?

  Why Do “Left” And “Right” Mean Liberal And Conservative?

  WORD OF THE DAY

  The Most Surprisingly Serendipitous Words Of The Day

  What Are The Different Names For Our Moon?

  Dictionary.com’s 2021 Word Of The Year Is …

  What Do “a.m.” And “p.m.” Stand For?

  Want to learn more?

  Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence.

  Word of the Day


  thesaurus

  a type of dictionary in which words with similar meanings are arranged in groups

  what does h2o mean

  Blog


  Learning by heart and cramming (Learning words)

  New Words

  © Cambridge University Press 2022

  © Cambridge University Press 2022

  Add H2O to one of your lists below, or create a new one.

 • 180 c to f
 • {{message}}

  {{message}}

  Something went wrong.

  {{message}}

  {{message}}

  Something went wrong.

  {{message}}

  {{message}}

  There was a problem sending your report.

  {{message}}

  {{message}}

  There was a problem sending your report.

  H2O is the chemical formula for water, meaning that each of its molecules contains one oxygen and two hydrogen atoms.

  H2O or H2O may also refer to:

  H2O is the chemical formula for water, meaning that each of its molecules contains one oxygen and two hydrogen atoms.

  H2O or H2O may also refer to:

  H2O is the chemical formula for water, meaning that each of its molecules contains one oxygen and two hydrogen atoms.

  H2O or H2O may also refer to:

  1879, in the meaning defined above

  Share H2O

  Time Traveler for H2O

  See more words from the same year

  what does h2o mean


  H2


  H2O


  H3

  Cite this Entry

  “H2O.” Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/H2O. Accessed 16 Jan. 2022.

 • which us president made father’s day an offic

 • See Definitions and Examples »

  Get Word of the Day daily email!

  Farm Idioms Quiz

  Test your knowledge – and maybe learn something along the way.

  A daily challenge for crossword fanatics.

  Subscribe to America’s largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

  Top 10 Latin Phrases

  Here’s where those fancy shades get their names.

  Have we piqued your interest?

  Because 200 seemed like overkill

  A simple trick to keep them separate

  How ‘literally’ can mean “figuratively”

  How to use a word that (literally) drives some pe…

  The awkward case of ‘his or her’

  New Year, Recondite Vocabulary

  Take the quiz

  Tough words and tougher competition.

  Take the quiz

  Test your knowledge – and maybe learn something a…

  Take the quiz

  Learn a new word every day. Delivered to your inbox!

  OTHER MERRIAM-WEBSTER DICTIONARIES

  FOLLOW US

  © 2022 Merriam-Webster, Incorporated

  Something went wrong. Wait a moment and try again.

  Something went wrong. Wait a moment and try again.

  Something went wrong. Wait a moment and try again.

  Something went wrong. Wait a moment and try again.

  Something went wrong. Wait a moment and try again.

  Home UK English H2O

  Water (the chemical symbol, as used in non-scientific contexts)

  From H (sense 2 of the symbol), chemical symbol for hydrogen, + 2 + O (symbol), chemical symbol for oxygen.

  / ˈwʊp wʊp /

  noun

  what does h2o mean

  Most popular in the world

  READ THESE ARTICLES

  READ THESE ARTICLES

 • 9×7
 • READ THESE ARTICLES

  READ THESE ARTICLES

  READ THESE ARTICLES

  Find out More

  Dictionary & Synonyms

  Translations

  Explore

  © 2022 Lexico.com

  4-H Learning Network

  A learning resource for youth.

  The number 2 indicates that there are two atoms of hydrogen in a molecule of water. There is also one atom of oxygen but the number one is omitted from a chemical formula.


  Powered by the Extension Foundation

  what does h2o mean

  © document.write(new Date().getFullYear()) Extension Foundation. All rights reserved.

  This work is supported in part by New Technologies for Agriculture Extension grant no. 2020-41595-30123 from the USDA National Institute of Food and Agriculture. Any opinions, findings, conclusions, or recommendations expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily reflect the view of the U.S. Department of Agriculture.


   
  Vocabulary 
   
   

  water, H2Onoun

  binary compound that occurs at room temperature as a clear colorless odorless tasteless liquid; freezes into ice below 0 degrees centigrade and boils above 100 degrees centigrade; widely used as a solvent

  H2O

  H2O is an American punk rock band formed in New York City in 1995.

  what does h2o mean

  h2o

  Song lyrics by h2o — Explore a large variety of song lyrics performed by h2o on the Lyrics.com website.

  Chaldean Numerology

 • rock stacking
 • The numerical value of h2o in Chaldean Numerology is: 3

  Pythagorean Numerology

  The numerical value of h2o in Pythagorean Numerology is: 5

  Deodatta V. Shenai-Khatkhate:

  Two Chemists went in a bar. One Chemist asked the waiter to get him H2O, and the second Chemist said that he would have H2O too. The waiter told them that they don’t serve H2O2 because it’s a powerful oxidizing agent.

  Alan Stern:

  The steep topography means that the bedrock that makes those mountains must be made of H2O — of water ice, we can be very sure that the water is there in great abundance.

  Jennifer Lawrence:

  I call this tattoo a watered-down rebellion, i was with Liam’s family and everybody was getting tattoos. And I was like, ‘Well, I’m always going to need to be hydrated.’ So I guess I should just get H2O on my hand.

  Select another language:

  Please enter your email address:

  We’re doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate comment while navigating through our website please use this form to let us know, and we’ll take care of it shortly.

  Your name:*Required

  Your email address:*Required

  Pick a user name:*Required

  Join


  Username:*Required


  Password:*Required

  Log In

  Forgot your password?   Retrieve it

  Style:MLAChicagoAPA

  “h2o.” Definitions.net. STANDS4 LLC, 2022. Web. 16 Jan. 2022. .

  We’re doing our best to make sure our content is useful, accurate and safe.If by any chance you spot an inappropriate image within your search results please use this form to let us know, and we’ll take care of it shortly.


  USZIPDownloads-icon


  Zip CodesDownloads-icon


  Zip CodesDownloads-icon

  what does h2o mean
  what does h2o mean

  more know:  mayfield in 22

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.